مشتریان عمده شرکت Plasma Clean در اروپا، استرالیا و خاورمیانه عبارتنداز :