در حالیکه اسکرابر، با یوفیلترو کربن فعال به عنوان روشهای سنتی حذف بو در تصفیه خانه های فاضلاب و مجتمع های صنعتی یا تجاری شناخته شده اند، شرکت NEUTRALOX ظرف دو دهه گذشته تکنولوژیهای جدیدی  را با حداقل هزینه بهره برداری جهت حذف همزمان گازهای بدبویی نظیر سولفیدهیدروژن، آمونیاک و مرکاپتن در صنایع معرفی کرده است.

به صورت کلی تولیدات حذف بواین شرکت به دودسته تقسیم میشوند :
الف) سیستم یونیزاسیون
ب ) سیستم فوتویونیزاسیون

درسیستم یونیزاسیون از پدیده Corona discharge استفاده میشود. مطابق شکل شماتیک ذیل ولتاژ بالا بین الکترودها باعث تولید اکسیژن یونیزه شده و این نوع اکسیژن عملا گازهای بد بورا حذف می کنند. این سیستم در محیط هایی که غلظت گازهای بد بو در حد متوسط است (فرضا H2S=30 ppm) این سیستم اقتصادی است.

در سیستم فوتویونیزاسیون از لامپ های ماورابنفش خاص به همراه کاتالیست استفاده میشود. مطابق شکل شماتیک ذیل عملکرد توام لامپ های ماورابنفش خاص و کاتالیست عملا گازهای بد بو را حذف می کنند. این سیستم در محیط هایی که غلظت گازهای بد بو بالاست (فرضا H2S= 300 ppm) این سیستم توصیه میشود (جهت اطلاعات بیشتر به بخش دانلود فیلم و کاتالوگ مراجعه شود).